Od hospodářské k politické unii

Evropská unie je svého druhu ojedinělý hospodářský a politický celek 27 evropských zemí, do něhož náleží podstatná část evropského kontinentu.

Předchůdce Evropské unie byl vytvořen jen několik let po doznění druhé světové války. Prvním krokem bylo podpořit hospodářskou spolupráci, jelikož je méně pravděpodobné, aby státy, které spolu obchodují a jsou tak na sobě ekonomicky závislé, vyvolaly ozbrojený konflikt.

V roce 1958 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), které ve svých začátcích rozvíjelo hospodářskou spolupráci šesti zemí: Belgie, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska a Nizozemska.

Od této doby se k těmto zemím připojilo dalších 22 států. Byl vytvořen ohromný jednotný trh (známý též jako vnitřní trh), který se neustále rozvíjí, aby bylo možné využít jeho plného potenciálu.

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie.

Z počáteční čistě hospodářsky orientované spolupráce se zrodilo společenství, které spolupracuje i v celé řadě jiných oblastí, jako je boj proti změně klimatu, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, vnější vztahy a bezpečnost či spravedlnost a migrace. To mělo za důsledek i změnu názvu z Evropského hospodářského společenství (EHS) na Evropskou unii (EU), která se odehrála v roce 1993.

Stabilita, jednotná měna, mobilita a růst

Unie se za více než půlstoletí své existence zasloužila o zachování míru, stability a prosperity, pomohla zvýšit životní úroveň milionů lidí a dala vzniknout společné evropské měně – euru. To se používá v 19 státech EU a skýtá jejich více než 340 milionům obyvatel řadu výhod.

Díky zrušení hraničních kontrol mezi zeměmi EU mohou lidé po většině území Unie cestovat bez omezení. Usnadnily se také podmínky pro ty, kteří se v rámci Unie stěhují za prací či studiem, nebo jen tak cestují za hranice své země. Všichni občané EU si mohou svobodně zvolit, ve které zemi Unie chtějí studovat, pracovat nebo trávit odpočinek. Pokud jde o zaměstnanost, sociální zabezpečení a daně, musí všechny členské státy přistupovat ke všem občanům EU jako ke svým vlastním.

Jednotný trh je hlavním ekonomickým motorem Unie. Umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob. Cílem EU je tento obrovský zdroj nadále rozvíjet ve prospěch obyvatel Evropy i v dalších oblastech, jako je energetický trh, trh se znalostmi a kapitálové trhy.

Masivní inzerce Exportujeme na